— Bezpieczny kredyt 2 % —

Bezpieczny kredyt 2% to kredyt z dopłatami do spłacanych rat.

 • okres spłaty – min. 15 lat,
 • waluta kredytu – PLN,
 • maksymalna kwota kredytu:
  • 500 tys. zł,
  • 600 tys. zł jeśli prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
  • 100 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz jednoosobowe gospodarstwo domowe,
  • 150 tys. zł na dokończenie budowy domu jeśli:
   • budowałeś go do tej pory za gotówkę,
   • prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład Twojego gospodarstwa domowego wchodzi co najmniej jedno dziecko,
 • stopa oprocentowania kredytu – ustalana na okres 60 miesięcy i stała w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu,
 • okres stosowania dopłat do oprocentowania – 120 miesięcy,
 • sposób spłaty:
  • w okresie stosowania dopłat do rat kredytu – spłata części kapitałowej w częściach równych (z uwzględnieniem całego okresu spłaty kredytu),
  • po wygaśnięciu dopłat – w ratach równych, chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty,
 • jeśli Twój wkład własny jest niższy niż 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, w celu pokrycia których udzielany jest ten kredyt, różnica pomiędzy 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, a Twoim wkładem własnym jest objęta gwarancją wkładu własnego.

Wymagania dotyczące wkładu własnego

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 • nie masz wkładu własnego,
 • Twój wkład własny jest nie wyższy niż 200 tys. zł,
 • lub Twój wkład własny to wyłącznie:
  • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku lub,
  • łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe,

z tym że łączna wysokość wkładu własnego i bezpiecznego kredytu 2% nie może być wyższa niż 1 mln zł.

Warunki udzielenia

Bezpiecznym kredytem 2% możesz pokryć całość albo część wydatków służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych swojego gospodarstwa domowego, które ponosisz w związku z:

 • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
 • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
 • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
 • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
  • stanowiących wkład budowlany,
  • z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.

Wymagania dla kredytobiorcy

Możesz złożyć wniosek o bezpieczny kredyt 2% jeśli:

 1. Prowadzisz gospodarstwo domowe:
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która posiada takie obywatelstwo, a bezpieczny kredyt 2% jest udzielany Tobie wspólnie z tą osobą.
 2. W dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie jesteś stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem tego wniosku, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku z dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym skutecznym odstąpieniem przez Ciebie od umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.
 3. W dniu jego udzielenia:
  • nie posiadasz i przed tym dniem nie posiadałeś prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawa takiego nie posiada i w okresie pozostawania z Tobą w gospodarstwie domowym nie posiadała osoba, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo,
  • nie przysługuje Ci i przed tym dniem nie przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ani jeżeli prawo takie nie przysługuje i w okresie pozostawania z Tobą w gospodarstwie domowym osobie, która prowadzi z Tobą wspólnie to gospodarstwo.

  Warto wiedzieć! Okres pozostawania w Twoim gospodarstwie domowym dla:

  • małżonka – jest liczony od dnia zawarcia małżeństwa,
  • drugiego rodzica dziecka – jest liczony od dnia urodzenia tego dziecka.
 4. W dniu złożenia wniosku o jego udzielenie nie ukończyłeś 45 lat. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek dotyczący wieku spełnić musi przynajmniej jedno z nich.